some alt text

Wettelijke betalingstermijn

Wettelijke betalingstermijn: het complete overzicht

Wat is de wettelijke betalingstermijn en hoe kun je daar als MKB-organisatie of ZZP’er gebruik van maken? Als je geen betalingstermijn overeenkomt met jouw afnemer kun je terugvallen op de wettelijke basis daarvoor.

De wettelijke betalingstermijn is er om je als bedrijf te beschermen. Het voorkomt dat je te lang op je geld moet wachten, op het moment dat je een levering doet of een opdracht uitvoert. Houd er rekening mee dat er strengere regels gelden voor grote ondernemingen, dan voor ZZP’ers en MKB-organisaties.

Wat is de wettelijke betalingstermijn?

De wettelijke betalingstermijn bepaalt de maximale betaaltermijn, op het moment dat je een overeenkomst met een klant of een leverancier sluit. De maximale termijn die er wettelijk geldt hangt af van het soort klant waarmee je zaken doet. De regels voor grote organisaties zijn strenger dan die voor kleine bedrijven. En doe je zaken met de overheid? Dan gelden er weer andere richtlijnen.

Het is aan te raden om duidelijke betalingsvoorwaarden op te nemen in commerciële contracten en facturen, zodat er geen misverstanden ontstaan over de betalingstermijn. Het is ook goed om te weten dat er boetes op aangebracht kunnen worden als niet aan deze termijnen voldaan wordt, zoals de wettelijke rente en incassokosten.

Wet tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen

In Nederland is er een wet die onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, de Wet tegengaan van oneerlijke handelspraktijken (Wet Toh) die in 2021 ingevoerd is. Deze wet is bedoeld om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan, waaronder onredelijk lange betaaltermijnen. Bedrijven die zich niet houden aan deze wet, kunnen worden bestraft met boetes of zelfs gedwongen worden hun praktijken te veranderen. Ook de opdrachtgevers die deze termijnen opleggen zijn verantwoordelijk. Je kan (anoniem) melding doen bij het Meldpunt achterstallige betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Wettelijke betalingstermijn voor consumenten

Let op: lever je aan particulieren/consument? Daarvoor geldt geen wettelijke betalingstermijn. Het is belangrijk om daar onderling afspraken over te maken en de particulier daaraan te houden op het moment dat de betaling uitblijft.

Wettelijke betalingstermijnen voor MKB/ZZP?

Voor MKB (Midden- en kleinbedrijf) en ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) geldt dezelfde wettelijke betalingstermijn als voor andere bedrijven en instanties. Als er geen betalingstermijn is overeengekomen voor een factuur, dan is de betalingstermijn standaard 30 dagen. Als er wel een betalingstermijn is afgesproken, mag deze niet langer zijn dan 60 dagen. Dit geldt voor zowel facturen naar zakelijke klanten als particulieren. Dit geldt dus voor zowel MKB als ZZP’ers.

Grootbedrijf moet mkb binnen 30 dagen betalen

Een onderneming is een groot bedrijf als de onderneming voldoet aan 2 van de 3 kenmerken:

 • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen
 • de onderneming heeft een netto omzet van meer dan € 40 miljoen
 • de onderneming heeft 250 medewerkers of meer in dienst

Daarbij wordt gekeken naar de ‘juridische entiteit’ waarmee u zaken doet. Dus de bv, nv, of coöperatie die op de factuur staat.

In Nederland is er een wet van kracht (Artikel 6:119a BW) die grotere bedrijven verplicht om kleinere bedrijven (ook wel “mkb” genoemd) binnen 30 dagen na betaling te betalen. de factuurdatum. Deze wet is bedoeld om mkb’s te helpen hun cashflow te behouden en hun financiële stabiliteit te verbeteren door ervoor te zorgen dat ze tijdig worden betaald door hun grotere zakenpartners.

Kun je een langer betalingstermijn hanteren bij een overeenkomst 

Volgens artikel 6:119a BW is de standaard betalingstermijn voor grote ondernemingen om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te betalen 30 dagen vanaf de factuurdatum. Indien een langere betalingstermijn gewenst is, dient dit door beide partijen uitdrukkelijk in de overeenkomst zelf te worden overeengekomen en kan niet in algemene voorwaarden worden opgenomen.

“kennelijk onredelijk”

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een tussen een grote onderneming en een MKB overeengekomen betalingstermijn niet kennelijk onbillijk mag zijn jegens de schuldeiser (MKB).

De term “kennelijk onredelijk” betekent in het algemeen dat de betalingstermijn dermate eenzijdig of onredelijk is dat deze kennelijk onrechtvaardig is.

Niet alleen de betalingstermijn moet eerlijk en redelijk zijn, maar ook andere overeengekomen voorwaarden, zoals wat er gebeurt als de betaling wordt uitgesteld, rente, boetes enzovoort.

De partijen dienen bij het opstellen van de overeenkomsten altijd rekening te houden met de belangen en rechten van beide partijen en overeenkomsten die kennelijk oneerlijk zijn te vermijden. Bij eventuele geschillen zal de rechter de omstandigheden van het geval in overweging nemen om te bepalen of de betalingstermijn al dan niet kennelijk onredelijk is.

Wettelijke betalingstermijn voor de overheid

In Nederland geldt voor de overheid, net als voor andere grote ondernemingen, de betalingstermijn van 30 dagen die is vastgelegd in artikel 6:119a BW. Dit betekent dat de overheid facturen van het mkb binnen 30 dagen na factuurdatum moet betalen.

Voor de overheid gelden dezelfde principes als voor particuliere bedrijven, om te zorgen voor tijdige betaling en eerlijke behandeling van kleine en middelgrote ondernemingen.

Ook is de overheid onderworpen aan de regels van de Richtlijn betalingsachterstand 2011/7/EU van de Europese Unie, die tot doel heeft ervoor te zorgen dat rekeningen op tijd worden betaald bij commerciële transacties tussen bedrijven en overheidsinstanties. Dit betekent dat de overheid het MKB binnen 60 dagen na factuur dient te betalen, tenzij anders is overeengekomen en niet kennelijk oneerlijk is voor het MKB.

Als er geen betalingstermijn is overeengekomen voor een factuur aan de overheid, dan is de betalingstermijn standaard 30 dagen.

Wat is de maximale betalingstermijn bij facturen aan de overheid?

De maximale betalingstermijn die mag worden afgesproken bij facturen aan de overheid in Nederland is 60 dagen. Dit is vastgelegd in de Wet op de facturering. Volgens deze wet mag een betalingstermijn voor een factuur aan de overheid niet langer zijn dan 60 dagen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het betalingsproces.

Artikel 6:119b lid 5 BW omschrijft het als volgt:

5. Bij overeenkomst kan niet van een uiterste dag van betaling van ten hoogste 30 dagen, overeenkomstig het tweede lid, worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere termijn van betaling in de overeenkomst opnemen en de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst dit objectief rechtvaardigen. De betalingstermijn bedraagt in dat geval ten hoogste 60 dagen.

Voor welke overheidsinstanties geldt de wettelijke betalingstermijn?

De wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt voor alle instanties die onder de Nederlandse overheid vallen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid en semi-overheidsinstellingen. Dit geldt ook voor bedrijven die in opdracht van de overheid werken.

Deze regel geldt voor alle betalingen die worden verricht in het kader van een contract, bestelling of levering van goederen of diensten. Dit geldt dus niet voor geldleningen of investeringen.

Het is wel belangrijk om te weten dat een betalingstermijn voor een factuur aan de overheid soms kan variëren en afhankelijk kan zijn van de specifieke afdeling of organisatie waaraan de factuur is gericht. Dus verifieer deze termijnen altijd vooraf of als er onduidelijkheid is. Bijvoorbeeld bij een aanbestedingprocedure, of voor specifieke projecten met andere regelgeving dan de algemene regelgeving.

We vatten de wettelijke betalingstermijnen voor de verschillende situaties hieronder voor je samen:

 • Geen betalingstermijn overeengekomen
  Een bedrijf moet je binnen 30 dagen betalen. Die termijn geldt ook voor de overheid, net als voor grote ondernemingen waarmee je zaken doet.
 • Wettelijk maximale betalingstermijn
  Vanaf 1 juli 2022 moeten grote ondernemingen rekeningen van het midden- en kleinbedrijf verplicht binnen 30 dagen betalen.
 • Maximale betalingstermijn bij wettelijke uitzondering
  Een bedrijf mag er meer dan 60 dagen over doen om te betalen, voor de overheid geldt een termijn van maximaal 30 dagen. Grote organisaties kunnen hier geen gebruik van maken.

Noot: je kunt afwijken van de wettelijke betalingstermijn, maar alleen door een kortere termijn af te spreken. Een langere termijn is niet toegestaan, ook niet als zowel jij als de opdrachtgever daarmee beiden akkoord willen gaan.

Houd er rekening mee dat er een aantal voorwaarden gelden, als je gebruik wilt maken van de wettelijke betalingstermijn:

 • Na ontvangst van de factuur
  De wettelijke betalingstermijn gaat in vanaf het moment dat de klant jouw factuur ontvangt. Leidend is de ontvangstdatum, dus niet de factuurdatum die je daarop vermeldt.
 • Sinds 16 maart 2013
  De nieuwe wettelijke betalingstermijn voor (kleine) bedrijven en voor de overheid is ingegaan op 16 maart 2013.
 • Grote ondernemingen sinds 1 juli 2017
  De wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemingen die zakendoen met het MKB en ZZP’ers gelden vanaf 1 juli 2017.
 • Geen 14 dagen
  Het wordt vaak gedacht, maar er bestaat geen wettelijke betalingstermijn van 14 dagen.

Met de wettelijke betalingstermijn probeert de overheid ervoor te zorgen dat je als ondernemer sneller op je geld kunt rekenen. Zowel bij leveringen aan andere bedrijven, aan grote ondernemingen en ook aan de overheid.

In de praktijk is het belangrijk om goede afspraken te maken met het bedrijf waaraan je levert. Over de betalingstermijn en over het moment waarop je de factuur verstuurt. Om daarover geen onduidelijkheid te krijgen, zodat jij kunt rekenen op een vlotte betaling. En lukt dat niet, ook niet binnen de wettelijke betalingstermijn? Dan zijn we je graag van dienst met ons incassobureau.

Betalingstermijn verstreken, wat zijn de gevolgen?

Als de betalingstermijn voor een factuur verstreken is, kan dit tot verschillende gevolgen leiden:

 • Incassokosten: Artikel 6:96 lid 4 BW: Als een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, kan je incassokosten in rekening brengen. Dit zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het innen van een openstaande factuur. Deze kosten mogen conform wetgeving in Nederland niet onredelijk hoog zijn en moeten in de factuur zijn opgenomen of bij de opdracht zijn afgesproken.
 • Rente: Als de factuur nog steeds niet is betaald, kan je wettelijke rente in rekening brengen. Deze rente wordt gerekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot het moment van betaling.
 • Leverings- of werkingsstops: Als de betaling achterblijft kan je beslissen om levering te staken of de werkzaamheden stil te leggen. Dit geldt vooral bij projecten waar de facturen naar aanleiding van gerealiseerde werkzaamheden worden verstuurd.

Het is wel belangrijk om te weten dat deze consequenties niet automatisch gelden, je kan besluiten om eerst in overleg te gaan met de klant, of een betalingsregeling te treffen

10 tips voor de wettelijke betalingstermijn van een factuur?

 1. Zorg ervoor dat facturen duidelijk zijn opgesteld, met inbegrip van de juiste bedragen en vervaldata.
 2. Stel een reminder in om facturen op tijd te betalen.
 3. Communiceer duidelijk de betalingstermijnen met je debiteuren.
 4. Houd rekening met eventuele betalingskortingen die zijn afgesproken met je debiteuren.
 5. Maak gebruik van automatische incasso of betalingsherinneringen om betalingen te vergemakkelijken.
 6. Zorg dat je op de hoogte bent van de wettelijke verplichtingen rondom factuurbetalingen, zoals de termijn waarbinnen een factuur betaald moet worden.
 7. Maak gebruik van boekhoudsoftware om je betalingsactiviteiten bij te houden.
 8. Houd rekening met eventuele vertragingen bij betalingen en neem contact op met je debiteuren als er problemen zijn.
 9. Maak gebruik van factoring of andere financiële producten om betalingen te vergemakkelijken.
 10. Zorg dat je de nodige informatie heeft over je klanten, zoals hun creditrating, om eventuele problemen met betalingen te vermijden.

Meer weten?

Heb je nog vragen over de wettelijke betaaltermijn?

   020-3452675

  info@credifin-nederland.nl

   Chat met ons

Waarom Credifin?

 • Geen abonnements- of dossierkosten
 • 100% No cure No pay
 • De volgende werkdag brief al bij je debiteur
 • Eenvoudig uploaden van je facturen
 • Volg het incassotraject 24/7 via je online dossier
 • Gratis incasseren met Aangetekende E-mail™

Wat klanten zeggen:

9.4 / 10

234 beoordelingen

Naar alle reviews