Algemene incasso vragen

Hoe kan ik me aanmelden als nieuwe klant?

Klanten kunnen zich aanmelden via de site van Credifin Nederland. Op de home page gebruikt u de knop ” Direct gratis aanmelden “

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken?

Elke klant ontvangt van Credifin Nederland een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee 24 uur per dag en 7 dagen per week de status van het dossier via internet bekeken kan worden.

Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor terecht bij een incassobureau?

Als u een vordering op iemand in het buitenland heeft, dan behandelt Credifin Nederland deze zaak. Dit geldt alleen voor Benelux-Landen.

Ik wil beslag leggen, maar mijn debiteur is (bijna)failliet?

Er kan voorafgaande een onderzoek worden gedaan naar de verhaalsmogelijkheden. Dit gebeurt door een daarvoor gespecialiseerd bureau. Met dit verhaalsonderzoek kan de klant eventueel inzicht krijgen in de financiële situatie van de debiteur.

Minnelijke incassoprocedure?

Minnelijke incassoprocedure is het voortraject dat nageleefd wordt voordat er een gerechtelijke procedure van start kan gaan. Incassobureau en klant proberen eerst op deze manier hun geld te vorderen.

Wanneer mag er rente gerekend worden?

De rente gaat lopen vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

Wanneer wordt een dossier afgerekend?

Wekelijks worden de dossiers afgerekend, dit na volledige betaling van het bedrag op de derden rekening van Credifin Nederland.

Wat als de debiteur nog steeds niet betaalt?

Als de debiteur niet over gaat tot betaling, dan zal Credifin Nederland aan de klant vooraf een beoordeling geven of het aanhangig maken van een procedure zinvol is. Er wordt rekening gehouden met het kosten en baten plaatje. Kosten aan derden, zoals aan de deurwaarder en griffierechten bij de rechtbank, dienen als voorschot aan Credifin Nederland te worden voldaan. Na de schriftelijke goedkeuring van de klant, behandeld Credifin Nederland de zaak van het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht tot het moment dat het vonnis is geëxecuteerd. Na de keuze om het gerechtelijke traject te starten brengt de deurwaarder van Credifin Nederland de dagvaarding uit.

Wat doet Credifin Nederland?

Credifin Nederland is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het incasseren van vorderingen op bedrijven en particulieren via een minnelijke en gerechtelijke procedure.

Fake e-mail uit naam van een incassobureau ontvangen?

Het komt de laatste tijd regelmatig voor dat fake e-mails verzonden worden uit naam van incassobureaus. Het gaat om zogenoemde phishing-mails afkomstig van internetcriminelen. In deze mails wordt gesproken over onbetaalde rekeningen en wordt gevraagd om op een link te klikken om uw openstaande vorderingen te bekijken. Na het klikken op deze link loopt u echter de kans dat uw computer wordt geïnfecteerd met een virus! Wij raden u dan ook dringend aan om niet op dergelijke e-mails te reageren en niet op links in deze mails te klikken. Heeft u wel geklikt op de link? Laat dan uw antivirussoftware direct uw harde schijf controleren op de eventuele aanwezigheid van een virus.

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling van de klant waarbij de debiteur wordt aangemaand om de overeengekomen prestatie te verrichten. Hierbij wordt een redelijke termijn gegeven om alsnog die prestatie te verrichten.

Executie na vonnis

Kan de gerechtsdeurwaarder na de uitspraak van de rechter, gelijk beslag leggen?

Nee, de gerechtsdeurwaarder kan na de uitspraak van de rechter niet gelijk beslag leggen. Na uitspraak van de rechter, wordt de debiteur voor de laatste keer in gelegenheid gesteld om het gehele bedrag te voldoen of een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder te treffen.

Valt er altijd wat te verhalen bij de debiteur?

De gerechtsdeurwaarder zal na het verkrijgen het vonnis haar wettelijke mogelijkheden inzetten om het geld te gaan incasseren. Dit kan door middel van beslag op het loon, een bankrekening, (on)roerende zaken, een sociale uitkering of pensioen. Het kan natuurlijk voorkomen dat de debiteur geen geld heeft of dat er verder geen verhaalsmogelijkheden zijn. Dit kan betekenen dat de incassering uitblijft dan wel lang kan duren. Het kan ook voorkomen dat de gerechtsdeurwaarder niets kan incasseren, bijvoorbeeld door faillissement of emigratie.

Wanneer ontvangt u het geld?

Wanneer de gerechtsdeurwaarder de vordering volledig heeft geïncasseerd, zal de gerechtsdeurwaarder dit bedrag afrekenen bij Credifin Nederland. Binnen één week zal Credifin Nederland het bedrag naar de klant overmaken.

Wat gebeurt er na het vonnis?

De gerechtsdeurwaarder zal de dagvaarding opnieuw moeten betekenen. De debiteur krijgt opnieuw de gelegenheid een betaling te verrichten dan wel een betalingsregeling te treffen met de gerechtsdeurwaarder. Wanneer de debiteur niet vrijwillig over gaat tot betaling, dan zal de gerechtsdeurwaarder verder rechtsmaatregelen treffen. Dit kan betekenen dat de gerechtsdeurwaarder overgaat tot het leggen van beslag.

Wie betaalt het proces en de executiekosten?

Zowel de buitengerechtelijke als de eventueel gerechtelijke incassowerkzaamheden (opmaken dagvaarding, betekening deurwaarder, griffiegelden, uren voor behandeling zaak en verhaalsinformatierapporten) alsmede de overige werkzaamheden geschieden steeds voor rekening en risico van opdrachtgever. Deze kosten zullen voor zover mogelijk op de debiteur verhaald worden, na ontvangst van een positief vonnis.

Gerechtelijke incasso

Brengt het uitbrengen van een dagvaarding kosten met zich mee?

De klant moet vooraf een voorschot betalen. Dit voorschot wordt gebruikt om het griffierecht en de eerste betekening te betalen, zodat de gerechtelijke procedure van start kan gaan. Eventuele kosten na het verkrijgen van het vonnis zijn niet opgenomen in het voorschot.

De debiteur is gedagvaard, maar is niet verschenen?

In dit geval zal de rechter normaliter de vordering bij verstek toewijzen.

Dient de klant aanwezig te zijn op de eerste zitting?

Nee, het is aan de debiteur te reageren op de inhoud van de dagvaarding.

Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van een dagvaarding?

Dat is verschillend. De gerechtsdeurwaarder zal bij de rechtbank een zittingsdatum aanvragen. Na het verkrijgen van de zittingsdatum zal de gerechtsdeurwaarder de dagvaarding bij debiteur overhandigen, zodat deze de gelegenheid krijgt om schriftelijk te reageren dan wel ter zitting te verschijnen.

Hoe lang kan een gerechtelijke procedure duren?

Het verloop van een procedure is moeilijk in te schatten. De procedure kan bij verstek soms één maand duren, maar bij herhaaldelijk verweer kan dit 4 à 5 maanden duren.

Moet je vertegenwoordigd zijn door een advocaat bij de kantonrechter?

Bij een kantonrechter is vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht.

Wat gebeurt er als er in de minnelijke fase niet geincasseerd wordt?

Als de debiteur niet over gaat tot betaling, dan beoordeelt Credifin Nederland of het zinvol is om gerechtelijke stappen te ondernemen. Na een schriftelijke goedkeuring van de klant, behandelt Credifin Nederland de zaak van het moment dat de dagvaarding wordt uitgebracht tot het moment dat het vonnis is geëxecuteerd.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder ‘betekend’.